Thai Airway

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

บริการความช่วยเหลือด้านการแพทย์

 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล
 • บริการนัดหมายแพทย์ที่ภูมิลำเนาเพื่อทำการรักษ
 • บริการนำผู้ป่วยเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล
 • บริการติดตามอาการของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • การค้ำประกันค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาตัว
 • การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน
 • การเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
 • การขนส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
 • บริการส่งญาติหรือเพื่อนไปเยี่ยมผู้ป่วย
 • การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย
 • การเตรียมที่พักสำหรับบุคคลที่ได้มาดูแล บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองในระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวนอกประเทศ
 • การจัดส่งยาที่จำเป็น

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง

 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นและการทำวีซ่าในต่างประเทศทั่วโลก
 • บริการแนะนำผู้แปลด้านภาษา
 • บริการช่วยเหลือกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย
 • บริการช่วยเหลือในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต
 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราทั่วโลก
 • ความช่วยเหลือในการรับส่งข้อความฉุกเฉิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการพูดคุยกับ Chubb Assistance Services กรุณาติดต่อสายด่วนฉุกเฉินของเราตลอด 24 ชั่วโมง 66 2039 5770

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง และให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นบริการอ้างอิงและเตรียมการเท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริการจัดการทางการแพทย์ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และใช้ได้ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในระหว่างการเดินทางเท่านั้น

Phone_Image

สายด่วนให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง +66 2039 5770