Thai Airway

สินไหมทดแทน

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจที่จะดำเนินการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

ในหน้านี้คุณสามารถหารายละเอียดว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรในกรณีของการสูญเสียของผู้ประกันตนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย การเดินทางของคุณ รวมถึงวิธีการและรายการเอกสารที่จำเป็นในการเรียกร้องค่าสินไหม

สิ่งที่ควรปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมเมื่อคุณประสบเหตุการณ์ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนประกันภัยการเดินทางของคุณ

 1. แจ้งเรียกร้องค่าสินไหมภายใน 30 วันนับจากเหตุการณ์หรือเร็วที่สุดที่สามารถทำได้
 2. กรอก และส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมให้ทางบริษัท ทางไปรษณีย์
 3. โปรดกรอกข้อมูล และคำถามในแบบฟอร์มทั้งหมดให้สมบูรณ์ หากเราได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์อาจทำให้การเรียกร้องสินไหมล่าช้า
 4. ส่งเอกสารทั้งหมดเช่น รายงานทางการแพทย์ รายงานตำรวจ ใบเสร็จรับเงิน ใบประเมินมูลค่าความเสียหายหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหม
 5. ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียกร้องที่สมบูรณ์ผ่านทางไปรษณีย์
 6. คุณจะได้รับการติดต่อกลับจากเรา พร้อมทั้งหมายเลขอ้างอิงของการเรียกร้องสินไหมภายใน 5 วันทำการหลังจากที่ท่านทำการส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์
 7. หากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามสถานะการเรียกร้องสินไหม คุณสามารถส่งอีเมลมาที่ travel.th@chubb.com โดยระบุหมายเลขกรมธรรม์และหมายเลขอ้างอิงของการเรียกร้องสินไหม

เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า โปรดศึกษารายละเอียดวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะได้รับการพิจารณา เมื่อคุณยื่นเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนครบถ้วน โดยประกอบด้วยเอกสารหลักดังนี้

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมพร้อมรายละเอียดที่สมบูรณ์
 • เอกสารการยืนยันการจองการเดินทาง และการท่องเที่ยว

นอกเหนือไปจากเอกสารข้างต้น คุณจำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมเพิ่มเติมตามประเภทของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ชดเชย หลักฐานประกอบ
การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบมรณะบัตร และสำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานผ่าพิสูจน์ศพ (ถ้ามี)
การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ
หรือการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • รายงานทางการแพทย์ / ใบรับรองแพทย์
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
 • รายงานทางการแพทย์ / ใบรับรองแพทย์
 • หลักฐานของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ (ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จ)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ
หรือการส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย
 • รายงานทางการแพทย์ / ใบรับรองแพทย์ หรือสำเนาใบมรณะบัตร ในกรณีของการเสียชีวิต
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
 • จดหมายเรียกร้องค่าเสียหายชดเชยจากบุคคลภายนอก
การบอกเลิกการเดินทาง
หรือค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันการเดินทาง
 • เอกสาร ใดๆที่ยืนยันเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดซึ่งนำไปสู่การยกเลิก หรือ ลดจำนวนวันเดินทาง เช่น รายงานทางการแพทย์
การล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการพลาดเที่ยวบิน
หรือการเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน
หรือการพลาดเที่ยวบินเนื่องจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน
 • จดหมายแจ้งจากสายการบิน หรือผู้ให้บริการขนส่งยืนยันเหตุผลของความล่าช้าของเที่ยวบินนั้นๆ
 • หลักฐานยืนยันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • รายงานจากสายการบินเพื่อยืนยันการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • หลักฐานยืนยันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว
เงินสดส่วนตัวและเช็คเดินทาง หรือเอกสารการเดินทาง
 • เอกสารใด ๆที่แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ
 • หลักฐานยืนยันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสนอราคาการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมกระเป๋าเดินทาง)
 • บันทึกประจำวัน / ใบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกรณีการสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว เงินสดและเช็คเดินทาง หรือเอกสารการเดินทาง
การจี้เครื่องบิน
 • จดหมายยืนยันจากสายการบิน และบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ / ใบแจ้งความ
การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน
 • บันทึกประจำวัน / ใบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ


กรุณาส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หมายเลขแฟกซ์ 66 2611 4050

ศูนย์บริการลูกค้าประกันภัยการเดินทาง
หากท่านต้องการความช่วยเหลือเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 

โทร. 66 2611 4242 ( จันทร์- ศุกร์ เวลา 8.30 น.-19.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
อีเมล: travel.th@chubb.com